Suryomentaram, Ki Ageng; Suatika, Oto,Ki; Suryomentaram, Grangsang. (1985). Ajaran ajaran Ki Ageng Suryomentaram /Ki Ageng Suryomentaram ; dikumpulkan dan di terjemahkan oleh Grangsang dan Ki oto Suastika, Ki Moentoro Atmosentono. : Inti Idayu Press,.
Suryomentaram, Ki Ageng; Suatika, Oto,Ki; Suryomentaram, Grangsang. Ajaran ajaran Ki Ageng Suryomentaram /Ki Ageng Suryomentaram ; dikumpulkan dan di terjemahkan oleh Grangsang dan Ki oto Suastika, Ki Moentoro Atmosentono. : Inti Idayu Press,, 1985
Suryomentaram, Ki Ageng; Suatika, Oto,Ki; Suryomentaram, Grangsang. Ajaran ajaran Ki Ageng Suryomentaram /Ki Ageng Suryomentaram ; dikumpulkan dan di terjemahkan oleh Grangsang dan Ki oto Suastika, Ki Moentoro Atmosentono. : Inti Idayu Press,, 1985.