As-Suyuthi, Imam; Iman Sulaiman; Samson Rahman. (2001). Tarikh khulafa ! : sejarah para penguasa Islam / Imam As-Suyuthi ; penerjemah, Samson Rahman ; editor, Imam Sulaiman. Jakarta :: Pustaka Al-Kautsar,.
As-Suyuthi, Imam; Iman Sulaiman; Samson Rahman. Tarikh khulafa ! : sejarah para penguasa Islam / Imam As-Suyuthi ; penerjemah, Samson Rahman ; editor, Imam Sulaiman. Jakarta :: Pustaka Al-Kautsar,, 2001
As-Suyuthi, Imam; Iman Sulaiman; Samson Rahman. Tarikh khulafa ! : sejarah para penguasa Islam / Imam As-Suyuthi ; penerjemah, Samson Rahman ; editor, Imam Sulaiman. Jakarta :: Pustaka Al-Kautsar,, 2001.