Inoura, Yoshinobu; Kawatake, Toshio. (1981.). The traditional theatre of Japan /. Tokyo :: The Japan Foundation,.
Inoura, Yoshinobu; Kawatake, Toshio. The traditional theatre of Japan /. Tokyo :: The Japan Foundation,, 1981.
Inoura, Yoshinobu; Kawatake, Toshio. The traditional theatre of Japan /. Tokyo :: The Japan Foundation,, 1981..