Hadjid, R.H.. (1957.). Kalimah sjahadat / R.H. Hadjid. Ponorogo :: Peneleh,.
Hadjid, R.H.. Kalimah sjahadat / R.H. Hadjid. Ponorogo :: Peneleh,, 1957.
Hadjid, R.H.. Kalimah sjahadat / R.H. Hadjid. Ponorogo :: Peneleh,, 1957..