Edwar Djamaris; The Ford Foundation; Yayasan Adikarya IKAPI. (2002.). Pengantar sastra rakyat Minangkabau / Edwar Djamaris. Jakarta :: Yayasan Obor Indonesia,.
Edwar Djamaris; The Ford Foundation; Yayasan Adikarya IKAPI. Pengantar sastra rakyat Minangkabau / Edwar Djamaris. Jakarta :: Yayasan Obor Indonesia,, 2002.
Edwar Djamaris; The Ford Foundation; Yayasan Adikarya IKAPI. Pengantar sastra rakyat Minangkabau / Edwar Djamaris. Jakarta :: Yayasan Obor Indonesia,, 2002..