Sachiko, Kyono; Astuti P.. (1995). Mari bermain / Kyono Sachiko; alih bahasa, Astuti P. Jakarta :: Elex Media Komputindo,.
Sachiko, Kyono; Astuti P.. Mari bermain / Kyono Sachiko; alih bahasa, Astuti P. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 1995
Sachiko, Kyono; Astuti P.. Mari bermain / Kyono Sachiko; alih bahasa, Astuti P. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 1995.