Edy Zaqeus. (2007). Kalau mau kaya ngapain sekolah! : jurus-jurus sukses dari 16 entrepreneur sejati / Edy Zaqeus. Yogyakarta :: Gradien Books,.
Edy Zaqeus. Kalau mau kaya ngapain sekolah! : jurus-jurus sukses dari 16 entrepreneur sejati / Edy Zaqeus. Yogyakarta :: Gradien Books,, 2007
Edy Zaqeus. Kalau mau kaya ngapain sekolah! : jurus-jurus sukses dari 16 entrepreneur sejati / Edy Zaqeus. Yogyakarta :: Gradien Books,, 2007.