Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. (1933). Loeloetjon ngeusi / disoendakeun tina basa Djawa koe R. Satjadibrata. Batavia-Centrum :: Bale Poestaka,.
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Loeloetjon ngeusi / disoendakeun tina basa Djawa koe R. Satjadibrata. Batavia-Centrum :: Bale Poestaka,, 1933
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Loeloetjon ngeusi / disoendakeun tina basa Djawa koe R. Satjadibrata. Batavia-Centrum :: Bale Poestaka,, 1933.