Al Maraghi, Musthafa, Syaikh; Kathur S.; Thalib, M. (1991.). 76 karakter Yahudi dalam Al-Qur'an / Syaikh Musthafa Almaraghi ; [penyadur], M. Tholib ; khathath, Kathur S.. Solo :: Pustaka Mantiq,.
Al Maraghi, Musthafa, Syaikh; Kathur S.; Thalib, M. 76 karakter Yahudi dalam Al-Qur'an / Syaikh Musthafa Almaraghi ; [penyadur], M. Tholib ; khathath, Kathur S.. Solo :: Pustaka Mantiq,, 1991.
Al Maraghi, Musthafa, Syaikh; Kathur S.; Thalib, M. 76 karakter Yahudi dalam Al-Qur'an / Syaikh Musthafa Almaraghi ; [penyadur], M. Tholib ; khathath, Kathur S.. Solo :: Pustaka Mantiq,, 1991..