SIAO, Shen Sien; Zakaria, Budiayin. (1996). Peruntungan anda tahun 1997 berdasarkan cap jie shio / Siao Shen Sien, Budiayin Zakaria ; nara sumber, B. Kamajaya. Jakarta :: Central Kumala Sakti,.
SIAO, Shen Sien; Zakaria, Budiayin. Peruntungan anda tahun 1997 berdasarkan cap jie shio / Siao Shen Sien, Budiayin Zakaria ; nara sumber, B. Kamajaya. Jakarta :: Central Kumala Sakti,, 1996
SIAO, Shen Sien; Zakaria, Budiayin. Peruntungan anda tahun 1997 berdasarkan cap jie shio / Siao Shen Sien, Budiayin Zakaria ; nara sumber, B. Kamajaya. Jakarta :: Central Kumala Sakti,, 1996.