Teguh Karya. (1979.). November 1828 / Teguh Karya. Jakarta :: Sinar Harapan,.
Teguh Karya. November 1828 / Teguh Karya. Jakarta :: Sinar Harapan,, 1979.
Teguh Karya. November 1828 / Teguh Karya. Jakarta :: Sinar Harapan,, 1979..