Umar Khayyam; Taslim Ali, M.. (1963). Rubayyat : (sadjak-sadjak mistik Islam - Persia) / Umar Khayyam ; diterjedjemahkan oleh M. Taslim Ali. [Djakarta] :: Balai Pustaka,.
Umar Khayyam; Taslim Ali, M.. Rubayyat : (sadjak-sadjak mistik Islam - Persia) / Umar Khayyam ; diterjedjemahkan oleh M. Taslim Ali. [Djakarta] :: Balai Pustaka,, 1963
Umar Khayyam; Taslim Ali, M.. Rubayyat : (sadjak-sadjak mistik Islam - Persia) / Umar Khayyam ; diterjedjemahkan oleh M. Taslim Ali. [Djakarta] :: Balai Pustaka,, 1963.