Darto Singo. (). Sang bintang / Darto Singo. Jakarta :: Pembimbing Putra, 1977..
Darto Singo. Sang bintang / Darto Singo. Jakarta :: Pembimbing Putra, 1977.,
Darto Singo. Sang bintang / Darto Singo. Jakarta :: Pembimbing Putra, 1977., .