Yahya Sudarya. (1983). Perintis pembangunan / Yahya Sudarya. Bandung :: Angkasa,.
Yahya Sudarya. Perintis pembangunan / Yahya Sudarya. Bandung :: Angkasa,, 1983
Yahya Sudarya. Perintis pembangunan / Yahya Sudarya. Bandung :: Angkasa,, 1983.