Rahmat Rukmana, Haji, 1957-. (1997). Usaha tani melati / H. Rahmat Rukmana. Yogyakarta :: Kanisius,.
Rahmat Rukmana, Haji, 1957-. Usaha tani melati / H. Rahmat Rukmana. Yogyakarta :: Kanisius,, 1997
Rahmat Rukmana, Haji, 1957-. Usaha tani melati / H. Rahmat Rukmana. Yogyakarta :: Kanisius,, 1997.