Tempo/ Arsa Raya Pradana. (1993). Jakarta ;: Arsa Raya Pradana;.
. Tempo/ Arsa Raya Pradana. Jakarta ;: Arsa Raya Pradana;, 1993
. Tempo/ Arsa Raya Pradana. Jakarta ;: Arsa Raya Pradana;, 1993.