Braginsky, V.I; Hersri Setiawan. (1998). Yang indah, berfaedah dan kamal : sejarah sastra Melayu dalam abad 7-19 / oleh V.I. Braginsky; penerjemah, Hersri Setiawan. Jakarta :: INIS,.
Braginsky, V.I; Hersri Setiawan. Yang indah, berfaedah dan kamal : sejarah sastra Melayu dalam abad 7-19 / oleh V.I. Braginsky; penerjemah, Hersri Setiawan. Jakarta :: INIS,, 1998
Braginsky, V.I; Hersri Setiawan. Yang indah, berfaedah dan kamal : sejarah sastra Melayu dalam abad 7-19 / oleh V.I. Braginsky; penerjemah, Hersri Setiawan. Jakarta :: INIS,, 1998.