31 Bilah Bambu (Naskah Sunda Kuno). (2011). Jakarta :: Perpustakaan Nasional RI.
. 31 Bilah Bambu (Naskah Sunda Kuno). Jakarta :: Perpustakaan Nasional RI, 2011
. 31 Bilah Bambu (Naskah Sunda Kuno). Jakarta :: Perpustakaan Nasional RI, 2011.