Alvi Syahrin (penulis); Tesara Rafiantika (editor). (2021). Jika kita tak pernah jadi apa-apa / Alvi Syahrin ; editor, Tesara Rafiantika. Jakarta :: GagasMedia,.
Alvi Syahrin (penulis); Tesara Rafiantika (editor). Jika kita tak pernah jadi apa-apa / Alvi Syahrin ; editor, Tesara Rafiantika. Jakarta :: GagasMedia,, 2021
Alvi Syahrin (penulis); Tesara Rafiantika (editor). Jika kita tak pernah jadi apa-apa / Alvi Syahrin ; editor, Tesara Rafiantika. Jakarta :: GagasMedia,, 2021.