Prasetya Pr, L, 1961- (pengarang). (2018). Yerusalem oh Yerusalem / L. PrasetPrasetya Prya Pr. Yogyakarta :: Pohon Cahaya,.
Prasetya Pr, L, 1961- (pengarang). Yerusalem oh Yerusalem / L. PrasetPrasetya Prya Pr. Yogyakarta :: Pohon Cahaya,, 2018
Prasetya Pr, L, 1961- (pengarang). Yerusalem oh Yerusalem / L. PrasetPrasetya Prya Pr. Yogyakarta :: Pohon Cahaya,, 2018.