Achi TM, 1985- penulis; Anindhita Raras editor. (2020.). Dunia sunyi : aku terlahir ke dunia tanpa suara / Achi TM ; editor, Anindhita Raras. Yogyakarta :: Sheila Publisher,.
Achi TM, 1985- penulis; Anindhita Raras editor. Dunia sunyi : aku terlahir ke dunia tanpa suara / Achi TM ; editor, Anindhita Raras. Yogyakarta :: Sheila Publisher,, 2020.
Achi TM, 1985- penulis; Anindhita Raras editor. Dunia sunyi : aku terlahir ke dunia tanpa suara / Achi TM ; editor, Anindhita Raras. Yogyakarta :: Sheila Publisher,, 2020..