Shaleh, Q. (1965). Tarjamah juz'amma basa Sunda /Q.Shaleh. Bandung :: Diponegoro,.
Shaleh, Q. Tarjamah juz'amma basa Sunda /Q.Shaleh. Bandung :: Diponegoro,, 1965
Shaleh, Q. Tarjamah juz'amma basa Sunda /Q.Shaleh. Bandung :: Diponegoro,, 1965.