Supriyanto; Eko Katarina. (2013). Tematik integratif untuk SD/MI kelas IV (Tema: Cita-citaku) / Supriyanto, ; editor, Eko Katarina. Depok :: Arya Duta,.
Supriyanto; Eko Katarina. Tematik integratif untuk SD/MI kelas IV (Tema: Cita-citaku) / Supriyanto, ; editor, Eko Katarina. Depok :: Arya Duta,, 2013
Supriyanto; Eko Katarina. Tematik integratif untuk SD/MI kelas IV (Tema: Cita-citaku) / Supriyanto, ; editor, Eko Katarina. Depok :: Arya Duta,, 2013.