Shri Arya Arya Agung Partama Wasa. (2017). Ganachakra: ganesha-rudram atmanivedanam / Shri Arya Arya Agung Partama Wasa. Surabaya:: Paramita,.
Shri Arya Arya Agung Partama Wasa. Ganachakra: ganesha-rudram atmanivedanam / Shri Arya Arya Agung Partama Wasa. Surabaya:: Paramita,, 2017
Shri Arya Arya Agung Partama Wasa. Ganachakra: ganesha-rudram atmanivedanam / Shri Arya Arya Agung Partama Wasa. Surabaya:: Paramita,, 2017.