Barnawi & M. Arifin. (). Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship. : Ar-Ruzz Media.
Barnawi & M. Arifin. Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship. : Ar-Ruzz Media,
Barnawi & M. Arifin. Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship. : Ar-Ruzz Media, .