Rahman, Abd., 1978-; Nasution, Alvian Kaka. (2014). Gitu aja kok repot / penulis, Abd. Rahman; editor, Kaka Alvian Nasution. Yogyakarta:: Diva Press,.
Rahman, Abd., 1978-; Nasution, Alvian Kaka. Gitu aja kok repot / penulis, Abd. Rahman; editor, Kaka Alvian Nasution. Yogyakarta:: Diva Press,, 2014
Rahman, Abd., 1978-; Nasution, Alvian Kaka. Gitu aja kok repot / penulis, Abd. Rahman; editor, Kaka Alvian Nasution. Yogyakarta:: Diva Press,, 2014.